Νομοθεσίες (2)

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία / Ευρωπαϊκές ΟδηγίεςΟ∆ΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 4ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίαςhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=ELΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντωνhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ…
Print Friendly, PDF & Email
[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_text el_title="Text 1" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ] Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 & 1970) Κανονισμοί Ιατρικής Επαγγελματικής Δεοντολογίας του 1991 Κ.Δ.Π. 100/91Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)Αρ. 2585, 29/03/1991 Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 1970)
[pb_divider el_title="Divider…
Print Friendly, PDF & Email