Όροι Χρήσης

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες («οι Υπηρεσίες») στις οποίες δίνεται πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας («η Ιστοσελίδα»). Με τη χρήση των Yπηρεσιών ο χρήστης αποδέχεται ότι θα δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα του ΠΙΣ για την αναζήτηση στοιχείων η πληροφοριών που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα του ΠΙΣ.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

2.1. Για την παροχή της υπηρεσίας καταχώρισης στην Ιστοσελίδα του ΠΙΣ, τα μέλη του ΠΙΣ, θα μπορούν να καταχωρούν ή και να τροποποιούν τα στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες) μέσω της πρόσβασης που τους κοινοποίησε ο ΠΙΣ. Τα μέλη του ΠΙΣ είναι υπόχρεοι να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους και υποχρεούνται να διατηρούν και ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές.

2.2. Σε περίπτωση που ο ΠΙΣ (περιλαμβανομένων των αξιωματούχων και υπαλλήλων του), έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, μη ακριβείς, μη επικαιροποιημένες ή ελλιπείς, θα έχει το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη καταχώριση στο σχετικό Κατάλογο της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

3.1. Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για:

α) Τη μετάδοση ή και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δόλιο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απατηλό, πορνογραφικό, απρεπές, το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλο.
β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
γ) Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Αποστολή ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει την πατέντα, τα συγγραφικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό μυστικό, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
ε) Αποστολή ή και διανομή οποιουδήποτε υλικού που δεν ζητήθηκε ή για το οποίο δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση.
ζ) Παράνομη συλλογή, χρήση ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
η) Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου ή διεθνούς Συνθήκης, που εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

3.2. Ο ΠΙΣ επιφυλάσσει το δικαίωμα να εμποδίσει ή αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου 3.

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Οι χρήστες θα αποζημιώνουν και θα διατηρούν ανέπαφο, τον ΠΙΣ, από όλες τις απαιτήσεις, αγωγές ή βάσεις αγωγών, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα περιλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων, τα οποία απαιτούνται από ή προκαλούνται σε τρίτα πρόσωπα και τα οποία προκύπτουν από την παράβαση των παρόντων όρων ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

5. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΙΣ, διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία να:

α) Αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά ή οριστικά τις Υπηρεσίες ή να παρεμποδίσει τη χρήση ή να αρνηθεί ή να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
β) Αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό το οποίο τοποθετείται ή αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου αλλά όχι περιοριζόμενου σε, παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Ο ΠΙΣ δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης, ή άλλης ζημιάς η οποία προκαλείται από:

α) Τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης των Υπηρεσιών.
β) Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται ή στις οποίες δίδεται πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.
γ) Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή μετατροπή δεδομένων.
δ) Αιτήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού.
ε) Διακοπή των Υπηρεσιών.
στ) Πληρωμές ή λανθασμένες πληρωμές.

6.2. Ο ΠΙΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου ή προϊόντων ή Υπηρεσιών ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων ή πατεντών ή για παρακοή διατάγματος Δικαστηρίου ή την προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή την παράβαση συμβολαίου ή αστικό αδίκημα ή άλλη προσβολή ή παράβαση δικαιώματος ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω των Υπηρεσιών.

6.3. Ο ΠΙΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αιτήματα τα οποία προκύπτουν από την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης της περαιτέρω μεταβίβασης τέτοιων πληροφοριών στον παραλήπτη μιας ζητηθείσας υπηρεσίας ή τη μερική ή ολική απώλεια ή λανθασμένη αποστολή ή τη μη αποστολή αυτών.

6.4. Οι καταχωρήσεις στην Ιστοσελίδα του ΠΙΣ, γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν τα μέλη του ΠΙΣ, ως η παράγραφος 2 ανωτέρω. Ο ΠΙΣ δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ορθότητα και/ ή νομιμότητα των παρεχόμενων από τα μέλη του ή/και πελάτες στοιχείων. Ο ΠΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των καταχωρήσεων, την ανεπάρκεια ή σφάλμα των καταχωρήσεων, ή για τυπογραφικά λάθη.

6.5. Ο ΠΙΣ δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις είτε ρητές είτε εξυπακουόμενες, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε, εξυπακουόμενες εγγυήσεις, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, οι οποίες με την παρούσα αποκλείονται. Συγκεκριμένα και χωρίς περιορισμό, ο ΠΙΣ δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές, έγκαιρη, ασφαλισμένη ή χωρίς λάθη ή ότι η πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα προκύψει θα επιλυθεί ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.

 

 

Διαβάστηκε 2733 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 11:21
Print Friendly, PDF & Email

Πολυμέσα