Ευρωπαική Νομοθεσία

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία / Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=EL

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI»)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EL

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των

επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού [...] σχετικά με τη διοικητική

συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/EL/1-2011-883-EL-F1-1.Pdf

Διαβάστηκε 767 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 11:11
Print Friendly, PDF & Email

Πολυμέσα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ο περι Ιατρών Νόμος