Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΙΣ

Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΙΣ

Οι Περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων)
Νόμοι του 1967 & 1970

Τό Συμβούλιον του Ιατρικού Σώματος ασκούν τας εις αυτόν χορηγουμένας εξουσίας υπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμων του 1967 και 1970, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς, οίτινες δύνανται να αναφέρωνται ως οι περί την Λειτουργίαν του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος Κανονισμοί του 1973.

Άρθρον 1
Οι παρόντες κανονισμοί συνετάχθησαν συμφώνως του άρθρου 13 (6) του Νόμου περί ιατρών και έν γένει εντός του πνεύματος του Νόμου περί ιατρών 1967 και του τροποποιητικού νόμου περί ιατρών 1970, σκοπόν δέ έχουν να ρυθμίσουν και διευκολύνουν τας εργασίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος.Κεφάλ

Άρθρον 2
Σκοποί του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου είναι:
(1) Νά εξετάζη άπαντα τα εφαπτόμενα του ιατρικού επαγγέλματος θέματα και να λαμβάνη άπαντα τα μέτρα άτινα εκάστοτε ήθελε κρίνει σκόπιμα πρός τούτο.
(2) Νά προστατεύει τήν τιμήν και την ανεξαρτησία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και να προασπίζη ταύτην εις τας σχέσεις πρός την Νομοθετικήν και Εκτελεστικήν εξουσίαν.
(3) Νά ρυθμίζει δια κανονισμών την αφορώσαν εις την άσκησιν του ιατρικού επαγγέλματος δεοντολογίαν.
(4) Νά παρέχει διευκρινίσεις και να αποφαίνεται επί θεμάτων αφορώντων εις την επαγγελματικήν δεοντολογίαν.
(5) Νά εξετάζη και εάν κρίνει σκόπιμον, να υποβάλλη εισηγήσεις επί ισχυούσης νομοθεσίας και ιατρικών θεμάτων υποβαλλομένων αυτώ πρός εξέτασιν ή να υποβάλλη εισηγήσεις πρός την Κυβέρνησιν επί του κατά πόσον είναι επιθυμητή η εισαγωγή νέας Νομοθεσίας.
(6) Νά εκπροσωπή το Ιατρικόν Σώμα δι’ οιονδήποτε θέμα, δια το οποίον η τοιαύτη εκπροσώπησις θεωρείται αναγκαία ή σκόπιμος.
(7) Νά προωθή καλάς σχέσεις και κατανόησιν μεταξύ του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου και του κοινού.
(8) Νά προάγη και ανυψώνη το επιστημονικόν επίπεδον των Μελών του και της ιατρικής εν γένει εις Κύπρον.
(9) Νά προάγη και ανυψώνη το επιστημονικόν επίπεδον των Μελών του εν γένει και να ανυψώνη την κοινωνικήν των θέσιν.
(10) Νά προωθή όλα τα επαγγελματικά προβλήματα των Μελών του και να φροντίζη δια την οικονομικήν των ανύψωσιν.
(11) Νά εξυψώνη το μορφωτικόν, αισθητικόν και καλλιτεχνικόν επίπεδον των Μελών του.
(12) Νά φροντίζει δια την ανύψωσιν της υγείας του λαού εν γένει εν Κύπρω.

Άρθρον 3
Οι σκοποί επιτυγχάνονται:
(1) Δια του διορισμού υπό του Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Επιτροπής Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Εκτελεστικής Επιτροπής, Επιστημονικής Επιτροπής ως και άλλων επιτροπών, των οποίων η σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή.
(2) Διά πάσης φύσεως δραστηριοτήτων προαγουσών τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρον  4
Μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου είναι πάντες οι εν Κύπρω κανονικώς εγγεγραμμένοι Ιατροί οι οποίοι είναι υποχρεωτικώς Μέλη των Ιατρικών Συλλόγων της επαρχίας των. Εις ουδένα ιατρόν επιτρέπεται να εξασκή το ιατρικόν επάγγελμα εάν δέν είναι εγγεγραμμένος εις τον οικείον Ιατρικόν Σύλλογον.

Άρθρον  5
(α) Η συνδρομή των Μελών των τοπικών συλλόγων καθώς και το πληρωτέον ποσοστόν εκ των συνδρομών τούτων πρός το Συμβούλιον Ιατρικού Συλλόγου καθορίζεται υπό τπυ Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου και καταβάλλεται εις αυτό υπό των Τοπικών Συλλόγων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι δια την είσπραξιν των συνδρομών και καταβολής του ποσοστού εις τον Ταμίαν του Ιατρικού Συλλόγου κατά το τέλος εκάστου έτους.
(β) Η συνδρομή είναι υποχρεωτική και δύνανται να διεκδικηθή ως χρέος οφειλόμενον εις την Επιτροπήν του οικείου συλλόγου.

Άρθρον 6
Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος διοικείται υπό Συμβουλίου φέροντος την επωνυμίαν «Συμβούλιον του Ιατρικού Σώματος».
Το Συμβούλιον του Ιατρικού Σώματος απαρτίζεται εκ:
1/ Των Προέδρων των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων
2/ Των ιατρών οίτινες εξελέγησαν ως εκπρόσωποι των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων συμφώνως του Νόμου.
3/ Τριών μελών άτινα εκλέγονται υπό της γενικής Συνελεύσεως του Παγκύπριου Ιατρικού Σώματος.
4/ Η θητεία του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος διαρκεί μέχρι διενεργείας των επομένων εκλογών, τα δε μέλη είναι επανεκλέξιμα.
5/ Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας και ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών δύνανται να παρακάθηνται εις τας συνεδρίας του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος ως παρατηρηταί.

Άρθρον 7
Το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος άμα τή εκλογή του συνέρχεται αμέσως εις την πρώτην του συνεδρίαν και εκλέγει εκ των ιδίων αυτού μελών τον Πρόεδρον, τους Αντιπροέδρους, οίτινες δύνανται να είναι 4, τον Γραμματέακαι τον Ταμίαν αυτού.

Άρθρον 8
Το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος συνέρχεται εις τακτικήν συνεδρίαν ανά τρίμηνον. Η ημερησία διάταξις, η ακριβής ημερομηνία και ώρα εκάστης συνεδρίας καθορίζονται από της προηγουμένης συνεδρίας. Έκαστον μέλος του Συμβουλίου δύνανται να εγγράφη θέματα εις την ημερησίαν διάταξιν δι’ επιστολής αποστελλομένης εγκαίρως εις τον Πρόεδρον.

Άρθρον 9
Το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος συνέρχεται εκτάκτως οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον, ή οσάκις τούτο ήθελε ζητηθή υπό ενός Αντιπροέδρου ή 5 μελών του Συμβουλίου δι’ επιστολής, η οποία να αναφέρη και την ημερησίαν διάταξιν. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέση το Συμβούλιον εις συνεδρία εντός 10 ημερών.

Άρθρον 10
(α) Απαρτίαν δια τας συνεδρίας του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος αποτελούν 9 μέλη αυτού, οι δέ αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας. Εν περιπτώσει ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνεδρίας κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.
(β) Εν περιπτώσει μή απαρτίας, η συνεδρία αναβάλλεται δια μίαν εβδομάδα, εις τον ίδιον τόπον και χρόνον, οσαδήποτε δέ μέλη παρίστανται αποτελούν απαρτίαν.
(γ) Των συνεδριών προεδρεύει ο Πρόεδρος. Τούτου απουσιάζοντος προεδρεύει είς Αντιπρόεδρος. Αμφοτέρων απουσιαζόντων, τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουσι μεταξύ αυτών έν μέλος όπως προεδρεύσεη της συνεδρίας.
(δ) Τα πρακτικά συντάσσονται και φυλάττονται υπό του Γραμματέως. Κατά την αρχήν εκάστης συνεδρίας αναγιγνώσκονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας, εγκρινόμενα δέ, υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως. Εις περίπτωσιν μή εγκρίσεως αυτών ως έχουν, γίνονται οι δέουσαι τροποποιήσεις και ακολούθως υπογράφονται.

Άρθρον 11
Τουλάχιστον 5 ημέρας πρό εκάστης τακτικής συνεδρίας, ο Πρόεδρος αποστέλλει δια του Γραμματέως εις τα μέλη του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος πρόσκλησιν αναφέρουσαν τον σκοπόν δια τον οποίον συγκαλείται η συνεδρία, την ημερομηνίαν, διάταξιν αυτής, ως και την ημερομηνίαν, ώραν και τόπον συγκροτήσεως αυτής.

Άρθρον 12
Μέλος απουσιάζον αδικαιολογήτως κατά την γνώμην της πλειοψηφίας του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος εν συνεδρία, από τρείς συνεχείς συνεδρίας, εκπίπτει αυτομάτως του αξιώματος του.

Άρθρον 13

1/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί επισήμως τον Παγκύπριον Ιατρικόν Σύλλογον και το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος εις όλας τας περιπτώσεις και φέρει την ευθύνην της εκτελέσεως των αποφάσεων των. Αποτελεί την υψηλοτέραν βαθμίδα της ιεραρχίας του Ιατρικού Σώματος. Προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος, συγκροτεί τας συνεδρίας ή συνελεύσεις, υπογράφει μετά του Γραμματέως όλα τα επίσημα έγγραφα του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου και του Σώματος πλήν των προσκλητηρίων δια Συνεδρίας ή Συνελεύσεις. Υπογράφει μετά του Ταμίου τας τραπεζικάς επιταγάς. Αντιπροσωπεύει τον Παγκύπριον Ιατρικόν Σύλλογον και το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος εις όλας τας επισήμους εκδηλώσεις.

2/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΆ ΤΟΝ Πρόεδρον εις όλα τα καθήκοντά του, εν περιπτώσει απουσίας ή ανικανότητος του ή οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε ζητήσει τούτο.

3/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Ο Γραμματεύς κρατεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος και των Συνελεύσεων του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου και φυλάσσει τα αρχεία. Αποστέλλει τα Πρακτικά εκάστης Συνελεύσεως του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου και συνεδρίας του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος εις όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος και τους Προέδρους των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων το πολύ εντός 15 ημερών.

4/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΟΥ
Ο Ταμίας φυλάσσει την περιουσίαν του Συλλόγου. Κρατεί αρχείον της κινητής περιουσίας και λογιστικά βιβλία του Συλλόγου. Καταθέτει πάν ποσόν μετρητών πέραν των £25 εις Τράπεζαν ειε λογαριασμόν του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου. Υπογράφει μόνος τας αποδείξεις εισπράξεως και τας Τραπεζικάς επιταγάς δια ποσόν μέχρι £ 50 (πενήντα) λιρών.
Προκειμένου περί επιταγής πέραν των £50, προσυπογράφει και ο Πρόεδρος. Νοείται ότι ουδεμία πληρωμή γίνεται πλήν των συνήθων υποχρεώσεων και τρεχόντων εξόδων άνευ εγκρίσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής. Διά ποσά άνω των £100 απαιτείται έγκρισις του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος.

5/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Οι ελεγκταί ελέγχουν τα βιβλία του Ταμείου και καταθέτουν έκθεσιν εις εκάστην εκλογικήν συνέλευσιν του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου πρό της διενεργείας εκλογών και οσάκις ήθελαν λάβει εντολήν από το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος.

Άρθρον 14
(α) Αι εκλογαί διενεργούνται ανά τριετίαν και ουχί βραδύτερον της 28ης Φεβρουαρίου κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
(β) Εν περιπτώσι παραιτήσεως ενός ή περισσοτέρων μελών του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος καλούνται οι οικείοι Τοπικοί Ιατρικοί Σύλλογοι όπως εν εκτάκτω Γενική Συνελεύσει εκλέξουν νέον ή νέους εκπροσώπους δια το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος. Εν περιπτώσει παραιτήσεως, των εκ μέρους της Συνελεύσεως του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου εκλεγομένων, συγκαλείται έκτακτος Γενική Συνέλευσις του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου προς εκλογήν των παραιτηθέντων αντιπροσώπων. Αι προς τον σκοπό τούτον συγκαλούμεναι έκτακται Γενικαί Συνελεύσεις δέον όπως συγκαλούνται πρό της παρελεύσεως 45 ημερών από της παραιτήσεως των μελών τούτων. Νοείται ότι οι παραιτηθέντες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά των μέχρι της διενεργείας των νέων εκλογών.
(γ) Η θητεία του εκ των άνω εκλογών προερχομένου Συμβουλίου λήγει την ημερομηνίαν καθ’ ήν θα έληγεν η θητεία του παραιτηθέντος Συμβουλίου.

Άρθρον 15
(α) Η Γενική Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν τριών ιατρών εχόντων δικαίωμα ψήφου ως μελών του Συμβουλίου
(β) Δύο εξ αυτών δέον να έχουν ασκήσει το ιατρικόν επάγγελμα ιδιωτικώς επί επταετίαν τουλάχιστον. Ούτοι δέν δύνανται να είναι μέλη του ιδίου Τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.
(γ) Ο τρίτος δέον να είναι ιατρός εν τη Κυβερνητική υπηρεσία.
(δ) Εν συνεχεία η Συνέλευσις εκλέγει τα 3 μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, συμφώνως τω εδαφίω (2) άρθρον 3 του περί Ιατρών Νόμου.

Άρθρον 16
Οι υποψήφιοι δι’ εκλογήν προτείνονται υπό μέλους τινός, εάν δε αποδεχθούν την υποψηφιότητα, υποστηρίζονται υπό ετέρων δύο μελών, δια νά είναι έγκυρος η υποψηφιότης των. Ακολούθως διενεργείται η εκλογή δια μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρον 17
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν άπαντες οι ιατροί οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τας ταμιακάς των υποχρεώσεις προς τον οικείον Ιατρικόν Σύλλογον.

Άρθρον 24
Η εξάσκησις του ιατρικού επαγγέλματος επιτρέπεται μόνον εις τους ιατρούς οι οποίοι είναι κανονικώς εγγεγραμμένοι.
(α) Βάσει του περί Ιατρών Νόμου Κεφ. 250 και
(β) Βάσει του περί Ιατρών Νόμου του 1987 εις τον Τοπικόν Ιατρικόν Σύλλογον της επαρχίας των και εκπληρούν τας πρός τον Σύλλογον αυτόν υποχρεώσεις των.

Άρθρον 25
Πάς εν Κύπρω εγγεγραμμένος και πάς νεοεγγραφόμενος ιατρός βάσει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου Κεφ. 250 οφείλει το ταχύτερον και ουχί πέραν των 2 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος από της εγγραφής του βάσει του περί εγγραφής Ιατρών Νόμου Κεφ. 250 να εγγραφή εις τον Τοπικόν Ιατρικόν Σύλλογον της επαρχίας όπου εξασκεί και να υποβάλη το σχετικόν πιστοποιητικόν του Συλλόγου του εις το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος πρός απόκτησιν αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος εν Κύπρω.

Άρθρον 26
Κάθε ιατρός υποχρεούται εις περίπτωσιν αλλαγής της διευθύνσεώς του να πληροφορή το ταχύτερον και οπωσδήποτε πρίν παρέλθουν δύο μήνες τον Γραμματέα του Τοπικού Συλλόγου περί της αλλαγής ταύτης και εις περίπτωσιν αλλαγής επαρχίας να μεταγράφεται το ταχύτερον και πρίν παρέλθουν δύο μήνες εις τον Τοπικόν Ιατρικόν Σύλλογον της νέας του επαρχίας.

Άρθρον 27
Κάθε ιατρός υποχρεούται να αναγράφη τον αριθμόν του μητρώου του εις τον Τοπικόν Σύλλογον εις τον οποίον είναι εγγεγραμμένος επί των συνταγολογίων του και επίσης παντός πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου το οποίον εκδίδει, άλλως αι συνταγαί του δεν εκτελούνται τα δέ έγγραφα θά είναι άκυρα.

Άρθρον 28
Πάσα σύμβασις ή συμφωνία πρός παροχή ιατρικών υπηρεσιών μεταξύ ιατρού ή ομάδος ιατρών και ετέρου προσώπου ή προσώπων ή εταιρείας ή άλλου οργανισμού οιουδήποτε πλήν των συνήθων συμφωνιών διά εξέτασιν ή θεραπείαν ή εγχείρησιν ασθενούς, δέον όπως υποβάλλεται υπό του συμβαλλομένου ιατρού ή ιατρών πρός το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος πρός έγκρισιν άλλως θεωρείται άκυρος. Το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος οφείλει να απαντήσει εις την αίτησιν εντός διαστήματος ενός μηνός από της υποβολής των. Όλαι αι ήδη υπάρχουσαι συμβάσεις ισχύουν επί έν έτοςαπό της δημοσιεύσεως των παρόντων κανονισμών, τουλάχ

Άρθρον 18
Η τακτική Γενική Συνέλευσις του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου συγκαλείται υπό του Προέδρου ανά τριετίαν, ουχί βραδύτερον της 28ης Φεβρουαρίου δια γνωστοποιήσεως καταχωρουμένης δύο τουλάχιστον φοράς εις δύο τουλάχιστον εφημερίδας της Λευκωσίας και διά προσωπικής προσκλήσεως αποστελλομένης πρός όλους τους ιατρούς της νήσου, οκτώ έως δεκατέσσερες ημέρας πρό της Συνελεύσεως. Εις ταύτας αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως και η ημερησία διάταξις αυτής.

Άρθρον 19
Η Συνέλευσις, αφού ακούση την έκθεσιν των πεπραγμένων υπό του Προέδρου, την κατάθεσιν του ισολογισμού υπό του Ταμίου, την έκθεσιν των ελεγκτών και τας παρατηρήσεις των μελών επί τούτων, προβαίνει εις την εκλογήν των τριών μελών του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος, των τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και δύο ελεγκτών.

Άρθρον 20
Έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις συγκαλούνται υπό του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον ή υποχρεωτικώς, τη καταθέσει παρά τω Γραμματεί εγγράφου αιτήσεως εκ μέρους είκοσι τουλάχιστον μελών. Εάν εντός τεσσαράκοντα ημερών από της καταθέσεως της τοιαύτης αιτήσεως το Συμβούλιον Ιατρικού Σώματος δεν προβή εις την προσήκουσαν σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, δεκαπέντε ιατροί εκ των υποβαλόντων την αίτησιν δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν. Η αίτησις εκθέτει τον σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπογράφεται δε υπό των υποβαλόντων αυτήν.

Άρθρον 21
(α) Των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών και εκτάκτων, προεδρεύει ο Πρόεδρος, εν περιπτώσει δε απουσίας ή ανικανότητος αυτού ή μή υπάρχοντος Προέδρου, προεδρεύει της Συνελεύσεως μέλος οριζόμενον υπ’ αυτής.
(β) Πεντήκοντα προσωπικώς παριστάμενοι και έχοντες δικαίωμα ψήφου ιατροί συνιστώσιν απαρτίαν.
(γ) Εάν εντός ημισείας ώρας από του καθορισμένου χρόνου δεν σχηματισθή απαρτία, η Συνέλευσις αναβάλλεται δια την αυτήν ημέραν της επομένης εβδομάδος και τον αυτόν τόπον και χρόνον, οπότε η παρουσία είκοσι ιατρών συνιστά απαρτίαν.

Άρθρον 22
Αι αποφάσεις επί των θεμάτων λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων, εν περιπτώσει δέ ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

Άρθρον 23
(α) Τα Πρακτικά των Συνελεύσεων συντάσσει και φυλάσσει ο Τραμματεύς.
(β) Κατά την αρχήν εκάστης Συνελεύσεως αναγιγνώσκονται τα Πρακτικά της προηγούμενης Συνελεύσεως και αφού εγκριθούν υπογράφονται υπό του Προέδρου παρουσία της Συνελεύσεως.
(γ) Εν περιπτώσι μή εγκρίσεως των Πρακτικών ως έχουν, επέρχονται εις αυτά αι δέουσαι τροποποιήσεις κατόπιν συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως και ακολούθως υπογράφονται.

Διαβάστηκε 1510 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 15:54
Print Friendly, PDF & Email

Πολυμέσα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Κώδικας Δεοντολογίας »